Previous
Next

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

THAM LUẬN-XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy/cô giáo và các em học sinh thân mến!

Công dân học tập là thành tố hạt nhân của xã hội học tập. Để có được các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và cộng đồng cấp xã học tập thì trước hết phải có những công dân học tập. Trong một gia đình, những thành viên nào không là công dân học tập thì gia đình đó không đạt được tiêu chí gia đình học tập. Cũng như vậy, một cơ quan, doanh nghiệp, trường học… mà người lao động làm việc trong đó không tham gia học tập thì ta không thể có đơn vị học tập. Vì vậy, công dân học tập là yếu tố cơ bản để xây dựng xã hội học tập.

Ngày 03/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 677/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”.

Mục tiêu chung thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả… trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”. 40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương), 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 70% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Phấn đấu đến năm 2030: Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”. 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương), 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Thiết nghĩ, cuộc vận động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2022” là một lời nhắc nhở cần thiết cho những người làm công tác giáo dục, đồng thời là lời kêu gọi đầy ý nghĩa cho mọi tầng lớp Nhân dân, gây dựng một phong trào học tập rộng khắp, thường trực và lâu dài, học tập suốt đời, học tập cho mọi đối tượng. Bởi nhờ học tập suốt đời mà chúng ta sẽ càng có khả năng thích ứng, phát triển và cộng tác trong một thế giới rộng mở như tổ chức UNESCO đã nêu “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.

Mong ước rằng tinh thần học tập suốt đời luôn là điều mà mọi người dân đều ý thức và nỗ lực, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mãi giữ vị trí tiên phong trên con đường hiện thực hóa ước mơ và nhờ đó sẽ ngày càng phát triển, có thêm nhiều sự đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.

Ðảng ta cũng xác định: “Giáo dục và Ðào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân.

Với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”, đại diện đơn vị trường học trên đìa bàn xã báo cáo tham luận “xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”, gồm một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, xây dựng kế hoạch căn cứ theo Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Hội Khuyến học Việt Nam về Ban hành “bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dan học tập” giai đoạn 2021-2030” phù hợp cho các đối tượng là nông dân, công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân, cán bộ quản lý để bảo đảm mức độ hợp lý và tính khả thi trong triển khai đại trà chủ trương xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội. Biên soạn và in ấn (mua sắm) tài liệu tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo những quy định của cấp trên.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập”: Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống loa đài, bản tin, các trang tin điện tử Zalo, feabook của Hội Khuyến học địa phương. Tổ chức tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức, các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Phát động phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong địa phương.

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm (mua sắm) nhằm số hóa việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo… việc thực hiện xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo quy định. Xây dựng trang thông tin điện tử, học liệu mở, chuyên đề… giúp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên khuyến học và người dân về các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập, nhằm tạo sự chuyển biến về chất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên toàn xã.

Bốn là, triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”: Tổ chức các hội nghị, tập huấn quán triệt Chương trình, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 và các văn bản chỉ đạo khác của cấp trên liên quan đến đổi mới giáo dục, đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” cho những đối tượng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, phù hợp với trình độ học vấn và đặc điểm nghề nghiệp của họ.

Xây dựng quy trình, tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” trên phạm vi toàn xã: Tham mưu với cấp trên xây dựng mẫu đánh giá, công nhận các danh hiệu; tài liệu hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận các danh hiệu; tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu. Tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” và biểu dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua, đạt danh hiệu “Công dân học tập” tiêu biểu các cấp và tổng kết thực hiện Chương trình theo quy định.

Năm là, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình “Công dân học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Trên đây, là báo cáo tham luận của trường THCS Chu Văn An, xã Đăk Ha.

Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Quý thầy/cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe và hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *